'Bel ons: 030-6590150'

Zorg & Zekerheid

  ZORG EN ZEKERHEID
KRAAMZORG 2016 Afhandelschema

 1. Onder de overeenkomst vallen naast alle verzekerden van Zorg en Zekerheid ook diegenen die verzekerd zijn bij het Algemeen Ziekenfonds voor Zeevarenden en diegenen die een polis van De Maritieme Maatschappij hebben.
 1. Verzekerden moeten zich aanmelden bij de Zorg en Zekerheid Kraamlijn (071-5825555). Het is in dit stadium van groot belang dat de verzekerde duidelijk bij de zorgverzekeraar aangeeft door welk kraamcentrum hulp moet worden geleverd.
 1. De kraamzorglijn controleert de verzekeringsgerechtigheid en zet de aanvraag voor kraamzorg uit bij Zorg voor U. Binnen vijf dagen bericht Zorg voor U de kraamzorglijn of men erin geslaagd is de kraamzorg uit te zetten.
 1. Het centrum neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmelding contact op met de verzekerde om de aanmelding (inschrijving) te bevestigen. Vervolgens wordt, zonodig en gewenst, een afspraak gemaakt voor een intakebezoek. Bij de intake wordt het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg gehanteerd.
 1. De afspraken die gemaakt zijn bij de intake worden schriftelijk vastgelegd.
 1. Op de laatste dag van de verzorging wordt de urenverantwoordingsstaat opgemaakt en ondertekend door de verzekerde. Het is noodzakelijk dat op de urenverantwoording en/ of factuur ook het BSN-nummer (Burgerlijk Service Nummer = het voormalige sofinummer van de verzekerde) wordt vermeld.
 1. Het kraamcentrum zendt de urenverantwoording en de factuur naar Zorg voor U. Het meezenden van de urenverantwoording is van belang i.v.m. mogelijke klachten van een verzekerde, maar vooral om zoveel mogelijk informatie voor de facturatie beschikbaar te hebben. Daarbij dienen de zorgen vallend onder het AZVZ/De Maritieme Maatschappij gescheiden van Zorg en Zekerheid te worden ingediend.
 1. Zorg voor U zendt periodiek een verzamelfactuur naar de zorgverzekeraar en betaalt na ontvangst van de gefactureerde verzorgingen de factuur uit aan de instelling. De instelling ontvangt bij afwijking van de gezonden declaratie c.q. als bij de betaling een aanvullende opmerking noodzakelijk is een uitbetalingsfax met het (de) betreffende declaratienummer(s). Indien de betaling (behoudens een eventuele aftrek van de ZVU-administratievergoeding) niet afwijkt van de declaratie ontvangt u dus geen betalingsfax.

Voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn voor alle verzekerden van Zorg en Zekerheid en van het AZVZ/de Maritieme gelijk.
 1. Het noodzakelijk aantal uren wordt bepaald door het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, waarbij het maximum van 80 uur, zoals gesteld in de Zorgverzekeringswet, niet overschreden kan worden.
 1. Verlengde kraamzorg is mogelijk gedurende max. 4 dagen van 4 uur aaneengesloten aan de reguliere kraamzorg of op een ziekenhuisontslag na maximaal 10 dagen, voor verzekerden met AV-Top, AV-Totaal en de AV-Gezin polis.
 1. Uitgestelde kraamzorg voor AV-Totaal en AV-Gezzin gedurende maximaal 16 uur tot max. 6 weken na de bevalling of na adoptie van kinderen jonger dan 6 maanden. Bij couveusekinderen geldt de termijn van 6 weken niet.
 1. Inzet kan in tegenstelling tot voorgaande jaren direct op basis van indicatie door kraamcentrum zelf.

Tarieven 2016 voor kraambureaus dat voldoet aan zowel de basis eisen als alle extra kwaliteitseisen

 • €41,66:  Voor inschrijving                        prestatiecode 196202
 • €20,84:  Voor telefonische intake            prestatiecode 196205
 • €62,47:  Voor intake thuis                       prestatiecode 196203
 • €83,31:  Voor partusassistentie               prestatiecode 196204
 • €44,91:  Per uur geleverde kraamzorg*    prestatiecode 196201
 • €44,91:  Per uur partusassistentie**         prestatiecode 196206
 • €01,00:  Per uur Zorg voor U administratievergoeding

Tarieven 2016 voor kraambureaus dat voldoet aan de basis eisen maar niet alle extra kwaliteitseisen

 • €40,41:  Voor inschrijving                        prestatiecode 196202
 • €20,21:  Voor telefonische intake             prestatiecode 196214
 • €60,59:  Voor intake thuis                        prestatiecode 196214
 • €80,81:  Voor partusassistentie                prestatiecode 196213
 • €43,56:  Per uur geleverde kraamzorg*     prestatiecode 196210
 • €43,56:  Per uur partusassistentie**          prestatiecode 196215
 • €01,00:  Per uur Zorg voor U administratievergoeding

* €4,20 eigen bijdrage kraamzorg

** €4,20 eigen bijdrage uren partusassistentie

Tarieven achterstandswijken 2016***

*** Voor de bepaling van achterstandswijken is gerefereerd aan de wijken met postcodes zoals door de NZa vermeld in de bijlage 2 bij tariefbeschikking verloskunde TB/CU-7068-01 van 8 oktober 2013.
www.zorgenzekerheid.nl

 

Contact

Postadres
Postbus 109, 3990DC, Houten
Bezoekadres
De molen 77, 3995AW, Houten
Tel: 030-6590150
Fax: 030-6590755
Website: www.zorg-voor-u.nl
Email: aanmelding@zorg-voor-u.nl

Zorg voor U

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg tussen (zorg) verzekering, zorginstellingen en cliënten. Zorg voor U verleent tevens ondersteunende diensten aan zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders.