'Bel ons: 030-6590150'

Regeling Zorg Asielzoekers

Regeling Zorg Asielzoekers

Thuiszorg 2016
Door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Rijswijk, onderdeel van het Ministerie van Justitie is ten behoeve van de zorgverlening aan in Nederland verblijvende asielzoekers (zowel wonend in asielzoekerscentra of daarmee gelijkgestelde huisvesting) de Regeling Zorg Asielzoekers in het leven geroepen. Voor de administratieve uitvoering en zorginkoop is op basis van een aanbesteding Zorgverzekeraar Menzis verantwoordelijk. De zorgverzekeraar heeft op zijn beurt landelijk werkende organisaties gecontracteerd voor de uitvoering van de zorg. Voor de levering van verpleging en verzorging is dat Zorg voor U.

Deze regeling staat los van de AWBZ-financiering, ook al wordt de uitvoering van de zorg zoveel mogelijk gelijkgeschakeld aan de AWBZ-thuiszorg. Er zijn twee belangrijke verschillen, namelijk:

  1. de indicatie voor de zorg wordt uitgevoerd door Scio-consult
  1. een asielzoeker behoeft geen eigen bijdrage thuiszorg te betalen.

Een asielzoeker geeft te kennen zorg nodig te hebben. Een aanvraag kan worden ingediend door de asielzoeker, de huisarts, hulpverleners of andere contactpersonen van de asielzoeker. De in de regio werkzame hulpverlener en/of thuiszorgorganisatie in de brede zin van het woord vraagt een indicatie bij Van Brederode aan. Op basis van de indicatie wordt een machtiging voor de zorglevering afgegeven. Op basis van de indicatie kan de thuiszorgorganisatie in de brede zin van het woord direct aan de slag. Na afloop of tussentijds zendt de thuiszorgorganisatie een factuur voor geleverde zorg naar Zorg voor U. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de controle van de verzekeringsgerechtigdheid.

Tarieven 2016
Nadat de controle van de zorgpas van de asielzoeker heeft plaatsgevonden, volgt de facturatie van de geleverde zorg. Voor het tarief verwijzen wij u naar het AWBZ NZa-tarief 2016. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. De te declareren bedragen betreffende huishoudelijke verzorging zijn: HV 1: € 23,76 per uur HV 2: € 27,18 per uur HV 3: € 30,47 per uur. Onder inhouding van een administratie fee (per 2016 € 1,35 per uur of verrichting) wikkelt Zorg voor U de factuur af richting Menzis en draagt zorg voor uitbetaling aan de thuiszorgorganisatie.

Contact

Postadres
Postbus 109, 3990DC, Houten
Bezoekadres
De molen 77, 3995AW, Houten
Tel: 030-6590150
Fax: 030-6590755
Website: www.zorg-voor-u.nl
Email: aanmelding@zorg-voor-u.nl

Zorg voor U

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg tussen (zorg) verzekering, zorginstellingen en cliënten. Zorg voor U verleent tevens ondersteunende diensten aan zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders.