'Bel ons: 030-6590150'

ENO

SALLAND VERZEKERINGEN, ENERGIEK, SALLAND ZORGDIRECT EN  HOLLANDZORG (ENO)

KRAAMZORG 2016

Afhandelschema

  1. Verzekerden moeten zich aanmelden bij de Zorgadvieslijn van Eno verzekeringen (0570- 687470). Het is in dit stadium van groot belang dat de verzekerde duidelijk aangeeft door welk kraamcentrum hulp moet worden geleverd.
  2. De Zorgadvieslijn controleert de verzekeringsgerechtigheid en geeft de aanvraag voor kraamzorg (behoudens die bij de zelf gecontracteerde aanbieders in het kernwerkgebied) door aan Zorg voor U die de zorg uitzet bij de gecontracteerde aanbieders.
  3. Na ontvangst van de aanmelding schrijft het kraamcentrum de kraamvrouw in en zendt informatiemateriaal toe. In de 7e maand vindt via een huisbezoek een intake plaats. Tijdens het huisbezoek wordt het aantal te leveren uren afgesproken. Dit intakegesprek gebeurt op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.
  4. Op de laatste dag van de verzorging wordt een urenverantwoordingsstaat opgemaakt en ondertekend door de verzekerde en vindt er een evaluatie over de geleverde zorg plaats. Het is noodzakelijk dat op de urenverantwoording/factuur het BSN-nummer (Burgerlijk Service Nummer = het voormalige sofinummer van de verzekerde) wordt vermeld.
  5. Het kraamcentrum zendt de urenverantwoording en de factuur naar Zorg voor U. Het meezenden van de urenverantwoording is van belang i.v.m. mogelijke klachten van een verzekerde, maar vooral om zoveel mogelijk informatie voor de facturering ter beschikking te hebben.
  6. Zorg voor U zendt periodiek een verzamelfactuur naar ENO Verzekeringen en betaalt na ontvangst van de gefactureerde verzorgingen de factuur uit aan de instelling. De instelling ontvangt bij afwijking van de gezonden declaratie c.q. als bij de betaling een aanvullende opmerking noodzakelijk is een uitbetalingsfax met het (de) betreffende declaratienummer(s). Ingeval de betaling (behoudens een eventuele aftrek van de ZVU-administratievergoeding) niet afwijkt van de declaratie ontvangt u dus geen uitbetalingsfax.

Voorwaarden

  1. Het feitelijk aantal uren wordt vastgesteld door de zorgverlener met gebruikmaking van het landelijk indicatieprotocol. Het aantal kraamzorguren bedraagt 45 uur bij flesvoeding en 49 uur bij borstvoeding. Op indicatie van een verloskundige of huisarts is eventueel aanvulling tot maximaal 80 uur mogelijk. De minimale zorg is 3 uur per dag.
  2. Bij een ziekenhuisopname wordt per dag 6 uur in mindering gebracht op het totaal aantal uren. De thuiskomdag telt voor deze aftrek niet mee.
  1. In de voorwaarden voor 2013 is er geen sprake meer van een vergoeding voor uitgestelde kraamzorg/couveuse-nazorg of een in te zetten kraamzorg-budget.
  2. Salland vergoedt in een aantal gevallen de eigen bijdrage kraamzorg aan de verzekerde. Dit geldt voor 100% bij de uitgebreide pakketten Plus en Top. Tevens ontvangt de verzekerde een vergoeding voor een gratis kraampakket en de kosten van een bevalling zonder medische noodzaak. Dit geldt alleen voor de pakketten Plus en Top!

Tarieven 2016
•€40,49: Uur kraamzorg exl. eigen bijdrage                         prestatiecode 196201
•€41,66: Inschrijving                                                           prestatiecode 196202
•€62,47: Intake thuis                                                           prestatiecode 196203
•€83,31: Partusassistentie                                                    prestatiecode 196204
•€20,84: Intake telefonisch                                                  prestatiecode 196205
•€40,49: Uur partusassistentie excl. eigen bijdrage               prestatiecode 196206
•€1,00: Prijs per uur Zorg Voor U administratievergoeding

Tarieven achterstandswijken 2016 ***

•€44,95: Uur kraamzorg excl. eigen bijdrage                    prestatiecode 196210
•€45,82: Inschrijving achterstandswijk                             prestatiecode 196211
•€68,71: Intake thuis achterstandswijk                             prestatiecode 196212
•€91,64: Partusassistentie achterstandswijk                      prestatiecode 196213
•€22,92: Intake telefonisch achterstandswijk                    prestatiecode 196214
•€44,95: Uur partusassistentie in achterstandswijk            prestatiecode 196215
•               excl. eigen bijdrag
•€1,00: Prijs per uur Zorg Voor U administratievergoeding

* €4,20 eigen bijdrage kraamzorg

** €4,20 eigen bijdrage partusassistentie

*** Voor de bepaling van achterstandswijken is gerefereerd aan de wijken met postcodes zoals door de NZa vermeld in de bijlage 2 bij tariefbeschikking verloskunde TB/CU-7068-01 van 8 oktober 2013.

N.B. Facturen voor ENO kunnen alleen in behandeling worden genomen als de factuur vergezeld wordt van een door de verzekerde getekende urenverantwoording. Zonder een dergelijk formulier moeten wij uw factuur helaas retourneren!!!!

Voor nadere informatie over de kraamzorgdekking:
www.salland.nl

Contact

Postadres
Postbus 109, 3990DC, Houten
Bezoekadres
De molen 77, 3995AW, Houten
Tel: 030-6590150
Fax: 030-6590755
Website: www.zorg-voor-u.nl
Email: aanmelding@zorg-voor-u.nl

Zorg voor U

Zorg voor U is een landelijk werkende organisatie die bemiddelt in thuiszorg tussen (zorg) verzekering, zorginstellingen en cliënten. Zorg voor U verleent tevens ondersteunende diensten aan zorginstellingen en/of ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel). Zorg voor U is de verbindingsschakel tussen (zorg) verzekeraars en zorgaanbieders.